Używamy jedynie statystycznych oraz niezbędnych pomocniczych plików tekstowych, zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej - w naszej polityce prywatności.

                MATEMATYCZNE PRETEKSTY


Konkurs Matematyczne Preteksty -
- regulamin i harmonogram

 

1. Wstęp.
2. Harmonogram VI edycji (2018/2019).
3. Punkty i ranking uczestników.
4. Nagrody i upominki dla uczestników.
5. Nagrody i upominki dla koordynatorów i dla szkół/przedszkoli.
6. Finanse.
7. Uwagi końcowe.

 
1. Wstęp.
1.1. Uczestnikiem Konkursu Matematyczne Preteksty (KMP) może być uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub wychowanek przedszkola, albo osoba kształcona w systemie edukacji domowej, jeśli zgłosi swój udział w ramach jednej z placówek biorących udział w Konkursie, po uzyskaniu zgody koordynatora Konkursu w tej placówce.
     Przedszkole traktowane jest jako klasa 0 szkoły podstawowej i tak też musi być zgłaszane do Konkursu.

1.2. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie.
     W przypadku uczestników z klas 0, 1, 2 lub 3 szkoły podstawowej, albo z przedszkola, rodzice lub inni opiekunowie mogą pomagać przy czytaniu tekstu konkursowego i treści zadań, zarówo w pierwszym, jak i w drugim etapie konkursu.

1.3. Uczestnicy mogą rozwiązywać zadania od chwili ich opublikowania w serwisie internetowym Konkursu, oczekując na przydzielenie im indywidualnych [identyfikatorów uczestników], niezbędnych do późniejszego przekazania nam odpowiedzi do zadań, zarówno I etapu, jak i II etapu Konkursu.

1.4. Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach:
przedszkole lub klasa 0 szkoły podstawowej - kategoria SP0,
klasa 1 szkoły podstawowej - kategoria SP1,
klasa 2 szkoły podstawowej - kategoria SP2,
klasa 3 szkoły podstawowej - kategoria SP3,
klasa 4 szkoły podstawowej - kategoria SP4,
klasa 5 szkoły podstawowej - kategoria SP5,
klasa 6 szkoły podstawowej - kategoria SP6,
klasa 7 szkoły podstawowej - kategoria SP7,
klasa 8 szkoły podstawowej - kategoria SP8,
klasa 3 gimnazjum - kategoria GIM3,
klasa 1 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG1,
klasa 2 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG2,
klasa 3 lub 4 szkoły ponadgimnazjalnej - kategoria PG3.

1.5. Jeżeli uczestnik zostanie zgłoszony do kategorii niższej, niż jego właściwy poziom edukacyjny (klasa, w której się uczy), to zostanie zdyskwalifikowany podczas ustalania kwalifikacji do II etapu Konkursu.

1.6. Bywa tak, że liczba punktów zdobytych przez uczestnika dawałaby mu zwycięstwo nie tylko w jego właściwej kategorii, ale również w kilku kategoriach starszych. Np. uczeń klasy 4 szkoły podstawowej zdobywa taką liczbę punktów, że jest ona najwyższa nie tylko w kategorii SP4, ale także w SP5, SP6, albo nawet w SP7.
     Jedna osoba może więc zostać zgłoszona w więcej niż jednej kategorii konkursowej, tylko w normalnym terminie, pod warunkiem, że 1) dodatkowe kategorie nie będą niższe, niż kategoria właściwa dla klasy, w której się uczy, oraz 2) pod warunkiem zapłaty dodatkowego wpisowego za każdą wybraną dodatkowo kategorię.
     W każdej kategorii otrzymuje inny indywidualny [identyfikator uczestnika].
     W każdej kategorii konkursowej, w której uczestnik został poprawnie zgłoszony, otrzymuje upominek odpowiedni dla tej kategorii.

1.6.a) Swoje odpowiedzi do zadań I etapu Konkursu, uczestnik przekazuje tyle razy, w ilu kategoriach został zgłoszony, za każdym razem używając innego, odpowiedniego dla danej kategorii, indywidualnego [identyfikatora uczestnika].

1.6.b) W II etapie Konkursu, uczestnik otrzymuje tyle kart odpowiedzi, w ilu kategoriach został zakwalifikowany do tego etapu. Po zakończeniu rozwiązywania testu, uczestnik zgłoszony w więcej niż jednej kategorii, przenosi swoje odpowiedzi z karty właściwej na dodatkowe karty innych kategorii, oznaczając każdą z nich innym, odpowiednim [identyfikatorem uczestnika].

1.7. Minimalna liczba uczestników z jednej placówki to 8. Ze względów logistycznych, nie będziemy mogli przeprowadzić Konkursu w szkołach/przedszkolach, z których zgłosi się mniej osób.

1.8. Głównym sponsorem Konkursu i jego organizatorem jest firma MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne, z siedzibą w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej 45 (
www.matejuk.pl).

 
2. Harmonogram VI edycji (2018/2019).
2.1. W każdej placówce zgłoszonej do Konkursu funkcjonuje jeden koordynator Konkursu. Może nim być nauczyciel/wychowawca.
     Jedna osoba może być koordynatorem Konkursu w kilku placówkach.
     Koordynator Konkursu zgłasza chęć udziału placówki w Konkursie poprzez 
formularz zgłoszeniowy szkoły/przedszkola.
     Powyższe zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem, że koordynator Konkursu uzyskał zgodę dyrekcji swojej placówki na udział w Konkursie i został wyznaczony do jego przeprowadzenia.
     Po zarejestrowaniu takiego zgłoszenia i zweryfikowaniu danych, Organizator przekaże koordynatorowi Konkursu unikalny [identyfikator placówki], co powinno nastąpić w ciągu najwyżej 7 dni.
     Koordynator przekazuje uczniom/wychowankom i ich rodzicom wstępne informacje o Konkursie, otrzymany [identyfikator placówki] i zaprasza ich do udziału.

2.1.a) Można zgłaszać udział placówki przed opublikowaniem zadań bieżącej edycji Konkursu.
     Uczestnicy również mogą zgłaszać się przed opublikowaniem zadań bieżącej edycji Konkursu, ale dopiero po otrzymaniu od koordynatora Konkursu - aktualnego w danym roku szkolnym - [identyfikatora placówki].

2.1.b) Szkoły lub przedszkola zgłaszają się do Konkursu od chwili uruchomienia wyżej wymienionego formularza, najpóźniej do dnia 17 grudnia 2018 r.

2.2. Koordynator Konkursu przekazuje [identyfikator swojej placówki] rodzicom niedorosłych uczniów/wychowanków i dorosłym uczniom swojej placówki.
     Rodzice niedorosłych uczniów/wychowanków lub dorośli uczniowie używają go do indywidualnego zgłaszania chęci uczestnictwa w Konkursie poprzez  formularz zgłoszenia uczestnika.
     Uczestników niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni.
     Jeżeli uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) nie posiada konta poczty elektronicznej lub istnieje inny bardzo ważny powód uniemożliwiający samodzielne zgłoszenie uczestnictwa to - wyjątkowo - rejestracji takiego uczestnika może dokonać koordynator Konkursu.

     Ostateczny termin rejestracji uczestników to 31 grudnia 2018 r.

     Listę poprawnie zgłoszonych uczestników, zawierającą również ich indywidualne [identyfikatory uczestników], otrzyma wyłącznie koordynator Konkursu, po zakończeniu rejestracji uczestników, najpóźniej do 8 stycznia 2019 r.

2.3. Zarejestrowani uczestnicy otrzymują swoje indywidualne [identyfikatory uczestnika] wyłącznie od koordynatora Konkursu.
     Uczestnicy używają tych identyfikatorów od 22 stycznia 2019 r., do indywidualnego przesyłania odpowiedzi do zadań, poprzez stronę internetową www.matpret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty-udzielanie-odpowiedzi.htm.
     Uczestnik może tylko jeden raz przesłać zestaw swoich odpowiedzi do zadań, w kategorii, do której został wcześniej zgłoszony. Ponownie przesłane uzupełnienia lub poprawki, wcześniej wysłanego zestawu odpowiedzi, nie będą brane pod uwagę.

     Ostateczny termin przesłania odpowiedzi w I etapie Konkursu to 28 stycznia 2019 r.

2.4. Poprawne odpowiedzi do zadań pierwszego etapu zostaną opublikowane do 16 lutego 2019 r. a do 23 lutego 2019 r. koordynatorzy Konkursu otrzymają wyniki swoich uczestników w pierwszym etapie Konkursu, wraz z informacją o osobach zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu.
     Ewentualne odwołania od wyników mogą być składane do 26 lutego 2019 r., wyłącznie przez koordynatorów Konkursu.

2.5. Drugi etap Konkursu odbędzie się jednego z dni: 14 albo 15 albo 16 marca 2019 r., w zależności od decyzji koordynatora Konkursu, w placówce uczestników i będzie miał formę jednorazowego testu pisemnego.
     Każdy uczestnik II etapu Konkursu musi mieć przy sobie swój indywidualny [identyfikator uczestnika].
     Wszyscy uczestnicy Konkursu z jednej placówki piszą ten test jednego dnia i rozpoczynają pisanie o tej samej porze.
     Test konkursowy powinien trwać co najwyżej 90 minut. Czas jego rozpoczęcia w danej placówce ustala koordynator Konkursu.
     Koordynatorzy Konkursu otrzymają dostęp do zadań i kart odpowiedzi drugiego etapu do 12 marca 2019 r. Zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy do momentu rozpoczęcia II etapu Konkursu.

2.5.a) Pracę w sali nadzoruje koordynator Konkursu lub osoby przez niego wyznaczone.
     Pracę w sali, w której rozwiązują zadania uczestnicy kategorii SP0, SP1, SP2 lub SP3, może nadzorować jednocześnie więcej niż jedna osoba.
     Uczestnicy rywalizujący w tej samej kategorii nie mogą mieć sąsiadujących miejsc.
     Uczestnicy kategorii SP0, SP1, SP2 lub SP3 powinni rozwiązywać test w sali, w której nie będzie starszych uczestników. Osoby nadzorujące mogą wówczas czytać na głos tekst konkursowy i  pytania do niego. W trakcie pracy tych uczestników i na ich prośbę, mogą podchodzić do nich i ponawiać czytanie, nie przeszkadzając innym uczestnikom.
     Opiekunowie sal nie mogą udzielać żadnych wskazówek dotyczących sposobów rozwiązywania zadań.

2.5.b) Uczestnicy II etapu Konkursu podczas rozwiązywania zadań mogą używać jedynie niezapisanych/niezadrukowanych kartek oraz piszących na niebiesko piór lub długopisów.
     Jeżeli, po rozpoczęciu rozwiązywania zadań, uczestnik opuszcza salę, to pozostawia w tej sali tekst konkursowy, zadania i kartę odpowiedzi. Jest to równoznaczne z zakończeniem przez niego udziału w Konkursie. Może on wrócić do sali dopiero po zakończeniu rozwiązywania zadań przez ostatnią osobę, ale nie może wówczas dokonywać żadnych dopisków do swojej pracy.
     Uczestnik, który zakończył rozwiązywanie testu, sprawdza poprawność wypełnienia karty odpowiedzi i przekazuje ją opiekunowi swojej sali, po czym opuszcza salę.

2.5.c) Po zebraniu wszystkich kart odpowiedzi, koordynator Konkursu, w obecności co najmniej dwóch uczestników, pakuje razem te karty i trwale zakleja kopertę/paczkę, zaadresowaną wcześniej do Organizatora, z dopiskiem "Konkurs Matematyczne Preteksty".
     Przesyłka ta zostaje nadana tego samego dnia lub następnego dnia roboczego, listem poleconym zwykłym albo paczką zwykłą.
     Nie będą akceptowane przesyłki nadane później lub takie, które nie dotrą do Organizatora w ciągu tygodnia od ostatniego terminu wysyłki.

2.6. Poprawne odpowiedzi do zadań drugiego etapu zostaną opublikowane do 6 kwietnia 2019 r., a do 13 kwietnia 2019 r. koordynatorzy Konkursu otrzymają wyniki końcowe swoich uczestników w drugim etapie Konkursu, wraz z informacją o osobach nagrodzonych.
     Ewentualne odwołania od wyników drugiego etapu mogą być składane do 16 kwietnia 2019 r., wyłącznie przez koordynatorów Konkursu.

2.7. Nagrody i upominki zostaną przekazane koordynatorom Konkursu najpóźniej do 25 kwietnia 2019 r.
     W przypadku wysyłki pocztowej lub kurierskiej, w dniu odbioru nagród, lub następnego dnia roboczego, koordynator Konkursu wysyła Organizatorowi podpisany protokół ich odbioru.
     W przypadku braku zwrotu podpisanego protokołu w ciągu 14 dni, Organizator ma prawo wystawić placówce fakturę za wysłane nagrody.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów.
     W przypadku wystąpienia takich zmian, Organizator wyśle koordynatorom Konkursu powiadomienie drogą elektroniczną.

 
3. Punkty i ranking uczestników.
3.1. Przystępując do Konkursu, uczestnik otrzymuje punkty startowe. Doliczane są mu one po udzieleniu odpowiedzi do przynajmniej jednego zadania.
     Uczestnicy z kategorii od SP0 do SP4 otrzymują po 3 punkty startowe.
     Liczba punktów startowych uczestnika z kategorii SP5 lub z kategorii starszej, to różnica liczby 5 i jego oceny z matematyki, otrzymanej na koniec poprzedniego roku szkolnego.
     Uczestnicy z lepszymi ocenami z matematyki szkolnej dają w ten sposób honorowe "fory" tym koleżankom i kolegom, którzy jeszcze nie ujawnili swoich talentów matematycznych, dodatkowo zachęcając ich do dobrego współzawodnictwa.

3.2. Do liczby punktów startowych uczestnika dodaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi odejmuje się 1 punkt.

3.3. Uczestnicy starają się udzielić odpowiedzi do jak największej liczby zadań.
     Zadania konkursowe nie są uporządkowane zgodnie z rosnącym stopniem trudności, co oznacza, że po zadaniu trudnym może być zadanie łatwe.

     Do II etapu Konkursu zostaje zakwalifikowanych:
1) 5% liczby wszystkich uczestników każdej kategorii konkursowej, którzy uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki w skali ogólnopolskiej,
2) 5% liczby uczestników każdej kategorii konkursowej, pomniejszonej o liczbę uczestników zakwalifikowanych w ramach wyżej wymienionej puli 1), którzy uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki w skali swojej placówki.
     Organizator Konkursu może złagodzić lub zaostrzyć kryterium procentowe progu kwalifikacyjnego do drugiego etapu. Może on także zastosować kryterium wieku, w przypadku uczestników z równą liczbą punktów. Kwalifikowany jest wówczas uczestnik młodszy, o czym decyduje data urodzenia.
     Jeżeli zaistnieje potrzeba zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacyjnego to brany jest pod uwagę czas przesłania zestawu odpowiedzi do zadań. Kwalifikowany jest wówczas uczestnik, który przesłał odpowiedzi wcześniej.

3.4. Ci uczestnicy drugiego etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w swojej kategorii, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty w tej kategorii.
     Ci uczestnicy drugiego etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w ramach klasyfikacji ogólnej, bez podziału na kategorie konkursowe, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty.
     W każdej z wymienionych klasyfikacji nagradzane są 3 pierwsze miejsca, mogące również być zajmowane "ex aequo". Może tu być także zastosowane kryterium wieku, preferujące uczestników młodszych.
     Organizator Konkursu może przyznać także wyróżnienia innym uczestnikom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki.

 
4. Nagrody i upominki dla uczestników.
4.1. Najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest sukces w kształceniu charakteru i osobowości oraz dodatkowe pogłębienie świadomości wsparcia ze strony rodziców lub opiekunów.
     Decyzja o udziale w Konkursie, zwłaszcza jeżeli wiązała się z pokonaniem niechęci lub strachu, świadczy o umiejętności podejmowania wyzwań i walki z trudnościami, a jak wiadomo, jest to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu.

4.2. Każdy uczestnik zgłoszony do Konkursu otrzymuje prawo do 15% rabatu na oferowane przez Organizatora pomoce i książki.
     Rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi rabatami i promocjami Organizatora.
     Można go wykorzystać do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs, czyli do 31 sierpnia. Przy zamówieniu musi zostać podany [identyfikator uczestnika].
     Zamówienia można przesyłać bezpośrednio na
sklep@matejuk.pl.

4.3. Każdy uczestnik Konkursu, za którego dokonana została terminowa opłata za udział, otrzyma upominek w postaci Radosnego Sześcianu.

4.4. Zwycięzcy drugiego etapu Konkursu i ewentualne wyróżnione osoby otrzymują dyplomy za wynik oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy drugiego etapu otrzymują dyplomy za udział w tym etapie Konkursu.

4.5. Ponieważ środki finansowe na organizaję Konkursu oraz na nagrody i upominki pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa, to nagrody rzeczowe zależą od liczby wszystkich uczestników Konkursu.
     Wśród nagród mogą znaleźć się zestawy Radosnych Sześcianów oraz inne pomoce dydaktyczne, książki lub upominki, kupione przez Organizatora lub ufundowane przez ewentualnych sponsorów Konkursu.

4.6. Informacje o zwycięzcach i wyróżnionych uczestnikach podawane są na stronie internetowej Konkursu. Są to: imię i nazwisko, placówka i jej miejscowość. Osoba zgłaszająca uczestnika wyraża zgodę na publikowanie tych danych.

4.7. Organizator jest bardzo wdzięczny za każde dobre słowo, życzliwość i wsparcie, dlatego też dorośli uczestnicy i rodzice lub opiekunowie prawni, zgłaszający udział swoich dzieci, którzy polecą Konkurs Matematyczne Preteksty najliczniejszym grupom takich pełnoletnich uczniów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w Konkursie, oraz najliczniejszym grupom takich rodziców lub opiekunów, których dzieci jeszcze nie uczestniczyły w Konkursie, otrzymają nagrody dla "Najlepszych popularyzatorów Konkursu Matematyczne Preteksty".
     Stanie się tak, jeżeli osoby korzystające z ich polecenia, potwierdzą ten fakt w formularzu zgłoszeniowym, wpisem w polu "Z polecenia".

 
5. Nagrody i upominki dla koordynatorów i dla szkół/przedszkoli.
5.1. Organizator honoruje pracę przy Konkursie nagrodą dla koordynatora.
     Każdy koordynator ma prawo do wybrania dla siebie upominków w formie dowolnych, oferowanych przez Organizatora produktów. Ich łączna wartość (w cenach detalicznych, widocznych na stronie
www.matejuk.pl) nie może przekroczyć 10% sumy wpłat wpisowego, dokonanych z placówki tego koordynatora.

5.2. Organizator jest bardzo wdzięczny za każde dobre słowo, życzliwość i wsparcie, dlatego też koordynatorzy, dzięki którym udział w Konkursie wezmą najliczniejsze grupy uczestników, otrzymają nagrody dla "Najlepszych popularyzatorów Konkursu Matematyczne Preteksty".
     Jeżeli koordynator poleci Konkurs Matematyczne Preteksty takim placówkom, które jeszcze nie uczestniczyły w Konkursie, i koordynatorzy tych nowych placówek (korzystających z polecenia) potwierdzą ten fakt przy swoim zgłoszeniu, wpisem w polu "Z polecenia" w formularzu zgłoszeniowym, to w powyższym rankingu liczba uczestników, biorących udział w Konkursie dzięki koordynatorowi polecającemu, zostanie powiększona o liczby uczestników z tych nowych placówek (korzystających z polecenia).

5.3. Najważniejszą nagrodą dla szkoły jest możliwość bardzo łatwego, dodatkowego sprawdzenia wielu uczniów w niestandardowej sytuacji matematycznej.

5.4. Szkoły/przedszkola z największymi liczbami uczestników otrzymają nagrody dla "Najlepszych popularyzatorów Konkursu Matematyczne Preteksty", w postaci promocyjnych zestawów Radosnych Sześcianów, innych pomocy dydaktycznych, książek lub upominków.

5.5. Każde placówka zgłoszona do Konkursu, z której również zgłosili się uczestnicy, otrzymuje prawo do 15% rabatu na oferowane przez Organizatora pomoce i książki.
     Rabat jest jednorazowy i nie łączy się z innymi rabatami i promocjami Organizatora.
     Można go wykorzystać do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs, czyli do 31 sierpnia. Przy zamówieniu musi zostać podany [identyfikator placówki].
     Zamówienia można przesyłać bezpośrednio na sklep@matejuk.pl.

 
6. Finanse.
6.1. Konkurs jest płatny, a środki finansowe na jego organizację oraz na upominki i nagrody pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa. Jednorazowy koszt uczestnictwa w jednej kategorii konkursowej to 10 zł.

6.2. O sposobie dokonywania płatności za udział uczestników decyduje koordynator konkursu w swojej placówce.
6.2.a) Jeżeli koordynator dopuszcza możliwość - albo wymaga wyłącznie - samodzielnej wpłaty za udział uczestnika, to osoba zgłaszająca uczestnika dokonuje przelewu na konto bankowe:
nr konta: 29 1020 5095 0000 5702 0008 3097,
odbiorca: MATEJUK, ul. Wrocławska 45, 58-309 Wałbrzych,
tytuł przelewu/wpłaty (ze względu na przetwarzanie cyfrowe, koniecznie w podanej niżej postaci, zawierającej 5 informacji rozdzielonych pojedynczymi odstępami):
KMP [identyfikator placówki] [imię uczestnika] [nazwisko uczestnika] [kategoria konkursowa uczestnika]. Np. poprawna forma tytułu przelewu/wpłaty to:


     Tytuł przelewu/wpłaty nie może zawierać żadnych innych wpisów.
     Jeden przelew może dotyczyć tylko jednego uczestnika i jednej kategorii konkursowej.
     Przelew może być wykonany wyłącznie z takiego konta bankowego, na które można byłoby wykonać ewentualny przelew zwrotny.

     Błędnie dokonana wpłata może uniemożliwić udział uczestnika w konkursie. Zostanie ona zwrócona po zakończeniu bieżącego roku szkolnego, wyłącznie w formie bankowego przelewu zwrotnego.

     Po dokonaniu płatności, uczestnik dostarcza koordynatorowi potwierdzenie wykonania przelewu/wpłaty.

6.2.b) Jeżeli koordynator dopuszcza możliwość - albo wymaga wyłącznie - samodzielnej wpłaty za udział uczestnika, to gromadzi potwierdzenia przelewów/wpłat od tych uczestników, którzy takiej wpłaty dokonali, w celu natychmiastowej, samodzielnej weryfikacji ewentualnych niezgodności sald.

6.2.c) Jeżeli koordynator zbiera opłaty za udział uczestników w formie gotówkowej, to dokonuje on wpłat zbiorczych - częściowych lub jednorazowej - zgodnie z instrukcją otrzymaną od Organizatora.

6.2.d) Jeżeli część opłaty za udział uczestników wnosi Rada Rodziców albo inna instytucja, dla której potrzebna będzie faktura VAT, to dane tej instytucji muszą zostać podane przy zgłoszeniu szkoły/przedszkola do Konkursu. W tytule przelewu należy podać informacje wskazane w instrukcji od Organizatora.
     W wyjątkowych wypadkach, koordynator Konkursu może przesłać dane takiej instytucji po zgłoszeniu przedszkola/szkoły, nie później jednak niż na 3 dni przed dokonaniem wpłaty.
     W przeciwnym wypadku faktura nie będzie mogła być wystawiona, ponieważ wcześniej zniszczeniu ulegnie paragon fiskalny, wystawiony dla danej wpłaty.

6.3. W przypadku płatności dokonanej niezgodnie z instrukcjami Organizatora, wpłata może nie zostać właściwie zarejestrowana i zgłoszeni uczestnicy zostaną pozbawieni możliwości udziału w Konkursie. Zwrot takiej wpłaty nastąpi po zakończeniu bieżącego roku szkolnego.
     Brak pełnej wpłaty z danej placówki, w wymaganym terminie, może spowodować nierozpatrywanie odpowiedzi przesłanych przez uczestników z tej placówki.

6.4. Wszystkie wpłaty muszą zostać dokonane najpóźniej do 11 stycznia 2019 r., zgodnie z instrukcją przekazaną przez Organizatora.

6.5. Ewentualne niewłaściwie dokonane wpłaty zostaną rozliczone po zakończeniu bieżącego roku szkolnego.

 
7. Uwagi końcowe.
7.1. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji Konkursu na terenie przedszkola/szkoły rozstrzyga koordynator Konkursu.

7.2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

7.3. Wszelkie prawa autorskie, w szczególności do tekstów konkursowych oraz zadań, są zastrzeżone i należą do Organizatora Konkursu.

7.4. Dane osobowe koordynatorów Konkursu oraz uczestników i osób, które ich zgłaszają są chronione zgodnie z procedurami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

7.5. Organizator wierzy w to, że każdy uczestnik oraz jego rodzice lub opiekunowie wiedzą, iż niesamodzielne rozwiązywanie zadań jest kłamstwem wobec Organizatora oraz oszustwem w stosunku do innych uczestników, więc żaden uczestnik na pewno nie będzie tak postępował (zgodnie z akceptacją p. 1.2. tego Regulaminu).
     Jeżeli jednak zdarzyłaby się, niestety, sytuacja wskazująca na taką właśnie niesamodzielną pracę, to Organizator ma prawo do zweryfikowania wyników tej pracy w dowolny, wybrany przez siebie sposób.
     Potwierdzenie niesamodzielności pracy lub odmowa poddania się takiej weryfikacji oznacza dyskwalifikację uczestnika lub przedszkola/szkoły.

7.6. Organizator zastrzega sobie - niewyłączne - prawo do życzenia wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom lub opiekunom jak najlepszej zabawy i jak najlepszych wyników, a koordynatorom Konkursu jak największej liczby uczestników, dostarczających olbrzymiej radości :)

Jeżeli interesuje Cię projekt Matematyczne Preteksty to zamów newslettery.


Zamawianie newsletterów


Galeria zdjęć

Dobre słowo

O konkursie - komentarz autora

Korzyści z udziału

Zadania I etapu V edycji konkursu (2017/2018)

Zgłoszenie do konkursu szkoły/przedszkola

Zgłoszenie uczestnika do konkursu

Przesyłanie odpowiedzi do zadań I etapu konkursu

Zwycięzcy konkursu

Zasięg konkursu

Strona główna konkursu


Dla firm i instytucji

Warsztaty dla nauczycieli

Inne matematyczne preteksty

Wykład podczas XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki


Książki:
"Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia" NEW!"Matematyczne Preteksty. 50 zadań"Radosne Sześciany:W ramach XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki odbył się 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, wykład i warsztaty dla nauczycieli.
wykład podczas XXIII SDM

 

Konkurs Matematyczne Preteksty
ul. Wrocławska 45, 58 - 309 Wałbrzych
tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163,
e-mail: konkurs@MatPret.pl
www: MatPret.pl
     Dane osobowe zawarte w korespondencji zbierane są i przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu wzajemnej komunikacji w sprawach, których owa korespondencja dotyczy.
     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
     Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
     Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi komunikację.
     Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
     Dane osobowe są archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku, w stosunku do roku, w którym nastąpił kontakt.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Copyright © MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.